Navigace

Řešení letových postupů

Od počátku tisíciletí k aktivitám naší společnosti přibyly konzultační a poradenská činnost v provozně-právních otázkách civilního letectví. V souvislosti s demonopolizací některých služeb tradičně zabezpečovaných národním Úřadem pro civilní letectví bylo v roce 2008 založeno oddělení návrhu letových postupů. Na národní úrovni jsme řešili následující projekty:

 

Přístrojové postupy pro letadla s rotačním křídlem

 

Ve spolupráci  s Českým vysokým učením technickým v Praze naše společnost od léta 2014 do konce roku 2017 realizovala další záměr s podporou TAČR v programu ALFA - Udržitelná doprava. Jde o revoluční posun v oblasti konstrukce postupů a následného provozu vrtulníkové dopravy dle IFR na národní i evropské úrovni. Krom Ústavu letecké dopravy ČVUT  se na vývoji podílelo Centrum letecké medicíny v Praze a  v roce 2015 jsme rovněž zahájili přeshraniční spolupráci Air Navigation Institute ve švýcarském Interlakenu. V dalších letech následovala spolupráce s provozovateli LZS.

 

Stručná anotace:

Záměrem je realizace vrtulníkového provozu LZS v rámci heliportů příslušných nemocničních zařízení při výskytu nepříznivého počasí. Tohoto cíle bylo dosaženo splněním dílčích cílů jednotlivých období dle předpokládaného časového harmonogramu.
První období bylo zakončeno konstrukcí modelové infrastruktury vrtulníkových letových postupů na modelové heliporty. Před tím bylo třeba:
Vyhodnotit klíčové technické parametry (charakteristika vzdušného prostoru, parametry heliportu, právní rámec, vrtulníky LZS, vliv na pacienty). Realizovat samotné konstrukční návrhy příletových tratí, přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletových tratí za pomocí bodů v prostoru na bázi GNSS tzn. stanovit gradienty jednotlivých segmentů a traťové vedení. Během poloprovozu optimalizovat systém tak, aby mohl být validován. V druhém období došlo během poloprovozu k praktické validaci a následné publikaci pro příslušně vybavené a kvalifikované provozovatele LZS. Ukončením poloprovozu rozumíme fázi teoretického i praktického ověření správnosti konstrukce subsystému letových postupů a vytvoření řízené koncové oblasti mimo letiště pro modelová pracoviště. Poté jsme byli schopni determinovat aplikovatelnost postupů v zastavěných oblastech, určit hraniční hodnoty pro provoz – minimální hodnoty, jež byly v závěrečné fázi vodítkem k implementaci certifikované metodiky pro výcvik posádek a provoz vrtulníků na heliporty LZS v zastavěných oblastech i mimo ně.

Metodika na základě získaných konstrukčních poznatků a poloprovozu na modelovém heliportu (LKRO) generalizuje provozní postupy a metodiku výcviku podle přístrojů. Poslouží především leteckým provozovatelům - organizacím  NCO, ATO a SPO letadel s pevným a rotačním křídlem. Metodika bude pod titulem " Metodika přístrojového létání pro letadla s pevným a rotačním křídlem" distribuována v tištěné podobě na specializovaných prodejních místech se zaměřením na leteckou tematiku od konce roku 2018. 

 

 


 

 

Vývoj a implementace progresivních letových postupů 

Postup prací za rok 2013

Postup prací za rok 2012

Postup prací za rok 2011

   

Společně s partnery projektu Letištěm Vodochody a.s. a Ekola group spol. s r.o. předložila naše společnost návrh projektové žádosti Technologické agentuře České republiky k posouzení pro získání veřejné podpory v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, v podprogramu „Udžitelný rozvoj dopravy“. Jelikož byla projektová žádost vyhodnocena jako úspěšná , byl záměr "Vývoj a implementace progresivních letových postupů" realizován v plném rozsahu v letech 2011 až 2013. Celkové náklady tohoto projektu ev. č. TA01031868 vč. veřejné podpory dosáhly částky 10.535 tis. Kč. Počínaje rokem 2014 jsme přistoupili do implementační fáze, během níž je vyvíjena IFR infrastruktura na stávajících VFR letišťích v ČR. Průběžně sledujte tuto sekci pro více informací.

Stručná anotace:

Na základě výsledků výhledového zatížení území a obytných objektů při dodržování stávajících letových postupů byly připraveny možné varianty příletových manévrů letadel a obdobně i vzletových tak, aby se optimalizovalo a případně eliminovalo zatížení hlukem. Tyto návrhy komplexního subsystému IFR v koncové oblasti byly vyvinuty s využitím signálu GNSS a dalších inovativních nástrojů v rámci ICAO konceptu PBN (Performance based navigation).

Vývoj probíhal v prvé řadě na modelovém pracovišti letiště Vodochody (LKVO), za úzké spolupráce se službami řízení letového provozu. Pro predikci hluku nově navržených letových postupů resp. srovnání se stávajícím, byl vytvořen přesný 3D model okolí letiště Vodochody, na němž byly výsledky simulovány. Pro optimalizaci následovaly praktické letové zkoušky, jejichž závěrečnou součástí byla certifikace v rámci veřejnosprávního projednání pro konečné schválení a publikaci konkrétních postupů v letové informační příručce.

Objektivizací a zobecněním získaných poznatků vznikla certifikovaná metodika pro možné využití na ostatních, především regionálních a středně velkých, letištích. Metodika byla certifikována na Ministerstvu dopravy, během roku 2014 očekáváme rovněž udělení patentu ze strany ÚPV.

 

 


 

Kontakt

e-mail: operations@mplusdesign.cz

Naše certifikace dle ICAO